BİLİŞİM YÖNERGE
Tarih: 3.03.2022| Okunma Sayısı: 2218

 

 

AKSARAY BAROSU

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ   :07.03.2022

KARAR   NO       :2022/41

 

     

                                    Aksaray Barosu Yönetim Kurulu, Baro Başkanı Ferit KÖSE Başkanlığında, Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile 07.03.2022 tarihinde toplanmıştır. Aşağıda yazılı 9 maddeden oluşan Aksaray Barosu Bilişim ve  Teknoloji  Hukuk Komisyonu Yönergesi görüşülerek katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

AKSARAY BAROSU BİLİŞİM VE TEKOLOJİ HUKUKU KOMİSYONU YÖNERGESİ

A. Genel Hükümler

Kuruluş:

Madde 1 - Aksaray Barosu Başkanlığı’na bağlı ve bu yönergeyle düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere "Aksaray Barosu Bilişim ve Teknoloji Hukuku Komisyonu" kurulmuştur.

Amaç:

Madde 2 - Bu yönerge, bilişim ve teknoloji hukuku alanında bütün meslektaşlara yönelik güncel teknolojik gelişmeler takip edilerek, özellikle UYAP ve İnternet Hukuku ile Bilişim Suçları alanında  çalışmalar yapmak üzere kurulmuş Bilişim ve Teknoloji Hukuku Komisyonunun kuruluş, görev, yetki ve çalışma usullerini düzenler.

Kapsam :

Madde 3- Bu yönerge, Bilişim ve Teknoloji Hukuku Komisyonunun görev ve yetkileri ile kuruluş ve çalışma usullerini kapsar.

 

B. Özel Hükümler

Tanımlar :

Madde 4-

Komisyon                  : Aksaray Barosu Bilişim ve Teknoloji Hukuku Komisyonunu,

Yönetim Kurulu       : Aksaray Barosu Yönetim Kurulunu,

Başkan                       : Bilişim ve Teknoloji Hukuku Komisyon Başkanını,

Koordinatör              : Bilişim ve Teknoloji Hukuku Komisyon Koordinatörü olan Yönetim

                                     Kurulu Üyesini,

Çalışma Grupları      :Bilişim ve Teknoloji Hukuku Komisyonu bünyesinde oluşturulan    grupları ifade eder.

 

Kuruluş:

Madde 5- Bilişim ve Teknoloji Hukuku Komisyonu, Aksaray Barosuna (üye) avukat ve stajyer avukatlar arasından gönüllü üyelerin ve görevli Yönetim Kurulu Üyesinin bir araya gelmesi ve isteği ile Yönetim Kurulu kararıyla kurulur. Komisyon üye sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Baro avukat sayısının artması, ilgili/gönüllü avukat sayısının çoğalması ve ayrıca komisyon görevlerinin dijital dönüşüm anlamında ön görülemeyecek şekilde yoğunlaşması karşısında üye sayısında artış yönünde değişiklikler olabilir.

 

Komisyon kendi içinde;

-Yapay Zekâ Çalışma Grubu

-Kişisel Verileri Korunması Çalışma Grubu

-Veri Analizi ve Yönetimi Çalışma Grubu

-UYAP ve İnternet Hukuku Çalışma Grubu

-Blokchain ve Kripto Varlıklar Çalışma Grubu

olmak üzer beş alt çalışma grubuna ayrılır. Alt çalışma gruplarının planlanması ve görev dağılımı komisyonun kurulması ile beraber faaliyete geçer.

Komisyon Başkanı üyeler arasından arasından seçilir ve aynı zamanda her alt çalışma grubunun doğal üyesidir.

 

Görev ve Yetkiler:

Madde-6

Komisyonun Görev ve Yetkileri

Bu komisyon kuruluş amaçları doğrultusunda;

-Eğitim, konferans, panel, seminer ve kapalı/açık çalıştaylar düzenler,

-Bülten, ara rapor, yıllık rapor ve infografikler hazırlar,

-Sosyal medya ve diğer iletişim kanallarında bilişim ve teknoloji hukuku ile ilgili paylaşımlarda bulunur,

-Mevzuat çalışmaları yapar, ulusal ve uluslararası yayınları ve bültenleri takip eder,

-Bilişim ve teknoloji hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda talep eden meslektaşlara hukuki yardımda bulunur,

-Aksaray Barosu’na, diğer barolara ve Türkiye Barolar Birliği’ne bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi, hukuk camiasının yeni duruma entegrasyonu anlamında tavsiye ve önerilerde bulunur,

-Aksaray Barosu’nun bilişim teknolojileri alanında yapacağı sözleşmelere talep halinde danışmanlık yapar,

-Başka kuruluşlarca düzenlenen ya da komisyon önerisi ile talep edilen ve düzenleyicisi olduğu toplantılara koordinatör nezaretinde temsilci ya da katılımcı gönderir, özellikle multidisipliner bir alana sahip olan ve hızlı bir gelişme bilişim ve teknoloji hukuku çalışma alanlarında üniversite ve diğer STK’lar ile işbirliği yapar,

-Bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler doğrultusunda ulusal ve uluslararası projeler üretir ve çalışmalar yapar.

-Komisyon tarafından yapılan tüm çalışmalar Aksaray Barosu web sitesi üzerinden açık kaynak şeklinde ilgililerin bilgisine sunulur.

 

Alt Çalışma Gruplarının Görev ve Yetkileri

1-Yapay Zekâ Çalışma Grubu: Grup sayısı üye sayısına göre değişiklik gösterebilir. Kendi içinde bir temsilci belirler ve temsilciyi komisyona bildirir. Komisyon tarafından tevdi edilen görev ve direktifleri yerine getirir. Kendi grubu içerisinde bağımsız çalışmalar yapabilir. Yaptığı çalışmaları rapor halinde komisyona sunar. Yapay Zekâ Hukuku alanında dünyada ve ülkemizde gelişen/değişen durumları sürekli takip eder, güncel durumlar hakkında diğer gruplar ile istişarelerde ve bilgi aktarımında bulunur. Özellikle diğer barolar bünyesinde bulunan Yapay Zekâ Komisyon ya da grupları ile temasta olur. Şehrimiz özelinde ve ülke genelinde, üniversiteler ve STK’lar ile işbirliği yapmaya azami gayret gösterir. Yapay Zekanın Hukuka olan/olabilecek etkilerini ön görmeye, meslektaşları değişen/dönüşen bu yeni düzene entegre etmeye ve eş zamanlı olarak regülasyonu sağlamaya gayret eder.

2-Kişisel Verileri Korunması Çalışma Grubu: Grup sayısı üye sayısına göre değişiklik gösterebilir. Kendi içinde bir temsilci belirler ve temsilciyi komisyona bildirir. Komisyon tarafından tevdi edilen görev ve direktifleri yerine getirir. Kendi grubu içerisinde bağımsız çalışmalar yapabilir. Yaptığı çalışmaları rapor halinde komisyona sunar. Kişisel Verilerin Korunması alanında dünyada ve ülkemizde gelişen/değişen durumları sürekli takip eder, güncel durumlar hakkında diğer gruplar ile istişarelerde ve bilgi aktarımında bulunur. Özellikle diğer barolar bünyesinde bulunan Kişisel Verileri Korunmasına dair kurulmuş komisyon ya da grupları ile temasta olur. Şehrimiz özelinde ve ülke genelinde, OSB bölgesinde yer alan şirketler, üniversiteler ve STK’lar ile işbirliği yapmaya azami gayret gösterir. Kişisel Verileri Korunması anlamında ortaya çıkabilecek muhtelif hukuki sorunların etkilerini ön görmeye, meslektaşları değişen/dönüşen bu yeni düzene entegre etmeye, şirket bünyelerinde KVK uzmanı olarak çalışan avukatlarla istişarelerde bulunmaya gayret eder.

3-Veri Analizi ve Yönetimi Çalışma Grubu: Grup sayısı üye sayısına göre değişiklik gösterebilir.Kendi içinde bir temsilci belirler ve temsilciyi komisyona bildirir. Komisyon tarafından tevdi edilen görev ve direktifleri yerine getirir. Kendi grubu içerisinde bağımsız çalışmalar yapabilir. Yaptığı çalışmaları rapor halinde komisyona sunar. Bu çalışma grubu; kurulan komisyonun temel yapı taşını oluşturur. Özellikle üniversitelerde ayrı bir akademik alana sahip olan bu çalışma grubu, komisyonun ve diğer çalışma gruplarının verimli ve anlamlı çalışabilmesi adına temel argümanların sağlanmasının hukuki boyutuyla ilgilenir. Verileri sadece kişisel veri anlamında analiz etmek ve yönetmenin ötesinde, her türlü verinin hukuk sistemine girişinde sistemin özel ve cezai hukuk anlamında yansımalarını araştırır ve komisyona bu anlamda yol gösterir. Veri analizi ve yönetimi alt çalışma grubu, etkisi giderek artan doğal dl işleme yöntemi hakkında da çalışmalar yapar. Doğal dil işlemenin hukuk alanındaki önemi ve yol göstericiliği anlamında yapılan çalışmaları takip eder. 

4-UYAP ve İnternet Hukuku Çalışma Grubu: Grup sayısı üye sayısına göre değişiklik gösterebilir. Grup üyelerinden bir kısmı İnternet Hukuku diğer kısmı ise UYAP üzerine çalışmalar yapar. Aralarında belirlenen grup liderleri komisyon tarafından kendi alanlarında temsilci olarak kabul edilir. Komisyon tarafından tevdi edilen görev ve direktifleri yerine getirir. Kendi grubu içerisinde bağımsız çalışmalar yapabilir. Yaptığı çalışmaları rapor halinde komisyona sunar. İnternet Hukuk alanı geniş bir çalışma sahasına sahip olduğu için, bu grup temsilcisi faaliyetlerini genelde e-ticaret, fikri ve mülkiyet ,marka ve patent hukuk alanında yaşanan teknolojik gelişmeler üzerine yoğunlaştırır. Bu gelişmelerin yapay zeka hukuku üzerindeki etkisini anlamlandırıp koordinasyon görevi sağlar. Baroların buna benzer komisyon ve çalışma grupları ile temasta olur ve bilgi alış verişinde bulunur.

UYAP üzerinde yapılan çalışmalar ise temsilcisi tarafından bağımsız olarak yürütülür. Ulusal Yargı Ağı Projesi her geçen gün sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir teknolojik alt yapıya sahiptir. Öncelikle baro avukat ve stajyerleri olmak üzere, meslektaşlara UYAP kullanımı ve UYAP’a entegre olma anlamında güncel bilgi aktarımları yapılır. UYAP sisteminin pratik uygulamaları anlamında belirli dönemlerde meslek içi eğitimler düzenlenir. Meslektaşların özellikle zamandan tasarrufu anlamında etkin bir yöntem olan E-duruşma kullanımı husus eğitim konusunun içerisine dahil edilir ve uygulamaları gösterilir.

5-Blokchain ve Kripto Varlıklar Çalışma Grubu: Grup sayısı üye sayısına göre değişiklik gösterebilir. Kendi içinde bir temsilci belirler ve temsilciyi komisyona bildirir. Komisyon tarafından tevdi edilen görev ve direktifleri yerine getirir. Kendi grubu içerisinde bağımsız çalışmalar yapabilir. Yaptığı çalışmaları rapor halinde komisyona sunar. Bu çalışma grubu çok yeni ve spesifik özelliği olan bir alan olduğu için, bu çalışma grubu yaptığı çalışmaların özellikle avukatları ilgilendiren kısımları üzerine olan yansımalarını  ilgili çalışma grubu ile paylaşır. Diğer çalışma grupları ile koordineli olarak çalışmaya özen gösterir. Alanında ortaya konulan çalışmaları özellikle Akıllı Sözleşmeler ve Kripto Varlıkların mevzuatına yönelik olarak yapılan çalışmaları yakından takip eder, bu çalışmaları analiz edip, meslek örgütünü ilgilendiren kısımları komisyon ile paylaşır.

 

Çalışma Yöntemi Ve Toplantı Usulü

Madde 7- Toplantı gün ve sıklığı başkan, başkan yardımcısı ve genel sekreter tarafından belirlenir. Toplantılar, yönetimin belirleyecekleri yerde ve azami üyenin katılımıyla yapılır. Komisyon tarafından durum değerlendirmesi yapılıp online olarak toplantı yapılmasına karar verilebilir.

Yürütme

Madde 8- Bu yönerge hükümlerinin yürütülmesinden Aksaray Barosu Yönetim Kurulu görevli ve sorumludur.

 

 

Yürürlük

Madde 9- Bu yönerge Aksaray Barosu Yönetim Kurulunun 07/03/.2022 gün ve 2022/41 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

              Başkan                              Başkan Yrd.                     Genel Sekreter

               Av. Ferit KÖSE             Av. Ramazan DOĞAÇ                Av. Elif ULU

 

 

 

 

            Sayman                                        Üye                                               Üye

Av. Pınar KIRMIZI ÖNAY    Av. Cumali ALTINSOY    Av.Zeynep Özlem ÇANKAYA

                                                            

 

 

 

            Üye                                             Üye                                                    Üye

Av. Emine SERTTAŞ        Av. Yağmur GÖKÜZÜM YEĞEN        Av. İlker ORBAY

 

 

 

 

                       Üye                                                   Üye

Av. Muhammet AKBULUT                      Av. Merve ÖRÜN

 

 

                                                                 

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2024><<
Mayıs 2024
 PSÇPCCP
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

24.05.2024
AV. FERİT KÖSE
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.