TBB ADLİ YARDIM YÖNETMELİĞİ
Tarih: 8.03.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 8213

AKSARAY BAROSU

ADLİ YARDIM KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK

 

Amaç :

MADDE 1 : Bu yönergenin amacı 1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 176-181 maddeleri ile 14.11.2001 tarihli ve 24583 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği'nin Aksaray Barosu tarafından uygulanmasına ilişkin yöntem ve ilkelerin düzenlenmesidir.

 

Kapsam :

MADDE 2 : Bu yönerge; Aksaray Barosu 'Adli Yardım Bürosu'nun kuruluşunu, işleyişini, organların görev ve yetkileri ile büronun gelir ve giderlerini kapsar.

 

İKİNCİ BÖLÜM KURULUŞ

Adli yardım bürosu :

MADDE 3    : Adli yardım hizmetleri, baro yönetim kurulunun sorumluluğunda ve 'Adli Yardım Bürosu' tarafından yürütülür.

Adli yardım bürosu; yürütme kurulu, görevli avukatlar ve büro personelinden oluşur.

 

Büro personeli :

MADDE 4 : Adli yardım bürosunda, yeterli sayıda yardımcı personel ile çalışır. Büro personeli, adli yardımdan sorumlu yönetim kurulu üyesinin sorumluluğunda ve denetiminde çalışır. Büro personeli, hizmet sözleşmeleri ve özlük hakları bakımından Aksaray Barosu personel rejimine tabidir.

Büro personeli;

 1. Bu yönergede açıklanan esaslara göre adli yardım başvuruları için gerekli evrakları talepçiye verir, gerekli belgeleri toplayarak yürütme kuruluna sunar;
 2. Çağrı üzerine yürütme kurulu toplantılarına katılır;
 3. Adli yardım istemi hakkında yürütme kurulunca verilecek kararlara ilişkin gerekli yazışmaları yapar;
 4. Adli yardım bürosu defter ve kayıtlarının düzenli ve özenli tutulmasını sağlar;
 5. Her adli yardım başvurusu için ayrı bir dosya açıp tüm bilgi ve belgeleri muhafaza eder;
 6. İstatistik çalışmasına yönelik veri ve bilgileri toplar;
 7. Ücret ödemesi yapılacak görev evrakını yürütme kuruluna sunar, karar verilen ücret ödeme evrakını hazırlar;
 8. Baro yönetim kurulu tarafından verilecek diğer görev ve işleri yerine getirir.

 

Yürütme Kurulu :

MADDE 5 : Adli yardım yürütme kurulu, adli yardımdan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi ile Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen üyelerin atanması ile oluşturulur.

 

Sorumlu yönetim kurulu üyeleri dışındaki Adli Yardım Komisyon üyeleri, baro seçimli genel kurullarını izleyen bir ay içinde, görevde 3 yılını doldurmuş avukatlar arasından yapılacak başvurular neticesinde Yürütme Kurulu tarafından seçilir.

 

Adli Yardım Nöbeti, Baro Yönetim Kurulunun belirlediği gün ve saatlerde görevli avukatlar tarafından tutulur ve görevlendirilecek avukatlara ödenecek ücret Baro Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. .

 

Adli yardım ön hizmet bürosundaki görevleri için avukatlara, nöbet tuttukları günün tamamı için Aksaray Barosu Yönetim Kurulunca belirlenen ‘danışma ücreti’, katma değer vergisi hariç brüt ücret olarak ödenir.

 

Kurul, kendi arasında başkan, başkan yardımcısı ve bir sekreter üye seçer; toplantılarda 1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 'yönetim kurulu' toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanır.

Yürütme kurulu;

 1. Adli yardım başvurularını inceleyerek karara bağlar.
 2. Görevli avukatlara ödenecek ücret konusunda karar verir;
 3. Adli Yardım Bürosu çalışmalarını yönlendirir ve denetler;
 4. Adli Yardım Bürosu'nun çalışma ilkelerini oluşturur, halkı bu hizmet ile ilgili olarak bilgilendirme çalışmaları yürütür;
 5. Adli yardım koşullarının iyileştirilmesi için projeler üretilmesi ve uygulama çalışmalarını yürütür;
 6. Adli Yardım Bürosu çalışmalarına ilişkin raporu üç ayda bir Baro Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere hazırlar;
 7. Görevliavukatlarınsorunlarınınçözülmesi,uygulamadabirliğinsağlanmasıamacıyla toplantılar düzenler, bu konularda Baro Yönetim Kuruluna öneri götürür;
 8. Başvuru alımında kullanılacak matbu formları hazırlar;
 9. Görevli avukatların görevleriyle ilgili bilgi ve belge isteyerek gerekli gördüğü hallerde disiplin hukuku yönünden Yönetim Kurulu'na öneri götürür,
 10. Adli Yardım Bürosu işleyişinde gerekli bilgisayar programının hazırlığı ve uygulamasını yürütür, personelin eğitimini sağlar;
 11. Adli yardım hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için gerekli gördüğü diğer önlemler konusunda çalışmalar yapar.
 12. Yönergenin 15.maddesindeki hususları yerine getirir.

 

Görevli Avukatlar listesi:

MADDE 6 : Adli yardım hizmeti Aksaray Barosu AYAS sistemine kayıtlı avukatlar arasından istek esasına göre Adli Yardım Eğitim Sertifikası alanlar arasında hazırlanan listeye kayıtlı avukatlar tarafından yürütülür. Avukatların görevlendirilmesinde alfabetik sıra esas alınır. Görevlendirme bu listedeki alfabetik sıra esas alınarak yürütme kurulunca yapılır. Yürütme kurulunca yapılacak görevlendirmelerde mesleğe yeni başlayan avukatlara öncelik tanınabilir.

 

Sertifika programlı seminerlere katılmak zorunludur. Sertifika programlı seminerler, her yılın Ekim  ve Mart aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Eğer seminer yapılacak dönemde Adli Yardım listesine katılmayı talep edenlerin sayısı 30'dan az ise, seminer bir sonraki döneme ertelenir, bu durumda bir sonraki dönemde de sayı 30'u geçmezse, sayıya bakılmaksızın seminer yapılır. Adli Yardım listesine yazılmayı talep eden talepçi sayısına göre Adli Yardım Kurulu, seminerin etkinliğini artırmak için talepçileri makul sayılara bölerek semineri birden fazla güne yayılacak şekilde gruplar halende yapabilir. Adli Yardım Sertifika programlı eğitime katılmak için Avukatlık Ruhsatının alınmış olması zorunludur. Seminer sonunda, seminere katılan avukatlara sertifika verilir. Adli Yardım Listeleri, Baro Yönetim Kurulu’nca ya da Baro Yönetim Kurulu’nun verdiği yetki üzerine Adli Yardım Kurulunca, sertifika alan avukatlardan oluşturulur.

 

Gerek görüldüğü takdirde, eksikliklerin tamamlanması ve yeni uygulamaların yerleştirilmesi amacıyla düzenlenecek zorunlu seminerlere katılmayan, daha önceden sertifika almış olan avukatlar, Baro Yönetim Kurulu kararı ile veya Baro Yönetim Kurulu'nun vereceği yetki üzerine Adli Yardım Kurulunun kararı ile Adli Yardım Listesinden silinebilir, bu nedenle Adli Yardım Listesinden silinen avukata yeni sertifika alıncaya kadar yeni görev verilmez, önceki verilmiş görevleri ise devam eder.

 

Adli Yardım Kurulu, eğitim seminerleri konusunda Antalya Barosunun diğer kurullarıyla işbirliği yapabilir, ortak eğitimler ve toplantılar düzenleyebilir. Aksaray Barosu üyesi ve istekli avukatlar arasından eğitimci yetiştirilmesine ilişkin programlar düzenleyebilir.

 

Avukat sayısı beşten fazla olan diğer ilçelerde adli yardım hizmeti, istek esasına göre ve yukarıdaki fıkrada öngörülen yöntemle hazırlanacak listede kayıtlı avukatlar tarafından yürütülür; ancak ikiden fazla istekli avukatın çıkmaması durumunda adli yardım hizmeti, sicil numarası esasına göre ilçedeki tüm avukatlar tarafından yerine getirilir.

Avukat sayısı beş ve daha az olan ilçelerde adli yardım hizmeti, sicil numarası esasına göre tüm avukatlarca dönüşümlü olarak yerine getirilir.

Listeye kayıtlı avukatlar;

 1. Görevlendirildiği işi 1136 sayılı Avukatlık Yasasına, ilgili yönetmeliklere, meslek kurallarına uygun olarak yerine getirir;
 2. Adli Yardım Yönetmeliği ve bu Yönerge gereğince yapılmış olan görevlendirmeyle ilgili dosyaya ait bilgi ve belgeleri düzenleyip adli yardım bürosuna verir;
 3. Yürütme kurulunun, görevlendirmeyle ilgili isteyeceği bilgi ve belgeleri verir;
 4. Adli yardım isteklisinin hizmetin görülebilmesi için gerekli belge, bilgi ile avukatlık ücreti dışındaki zorunlu yargılama giderlerini vermemesi veya vekâletname vermekten kaçınması hallerini adli yardım bürosuna 15 iş günü içerisinde yazılı olarak bildirir;
 5. Adli yardım isteklisinin, başvuru sırasındaki beyanlarına aykırılık olduğunun anlaşılması halinde durumu adli yardım bürosuna derhal bildirir.

   

  Stajyerlerin Görevleri :

  MADDE 7 :Adli yardım başvuruları, görevlendirilen avukatlar tarafından belirlenecek gün ve saatte stajyer Avukatlar için hazırlanan listeye göre belirlenen üç nöbetçi stajyer avukat tarafından alınır.

  Nöbetçi stajyer avukatlar nezaretinde isteklinin ilgili formları doldurması sağlanır. Bu tür başvurular ve verilebilecek hizmetlere ilişkin olarak stajyer avukatların görüşünü içeren bir tutanak düzenlenir ve stajyer avukatlar tarafından haftalık görevlendirilen yürütme kurulu üyelerine sunulur. Stajyer avukatlar, nöbetçi olduğu hafta yapılacak olan Yürütme Kurulu’nun olağan toplantısına katılır.

  Görev yapacak stajyer avukatların sayısı Yürütme Kurulu’nun teklifi ile ihtiyaç doğrultusunda azaltılıp çoğaltılabilir.

  Stajyer avukatların Adli Yardım Bürosu’ndaki görev ve çalışmaları, Baro Staj Kurulu ile koordineli olarak yürütülür. Bu çalışma stajyer avukatın, staj eğitimi içerisinde yer alır.

  Stajyer avukat/avukatlar, geçerli mazereti nedeniyle görevli olduğu toplantıya katılamadığında, mazeretinin bitimi ile gerçekleşecek ilk toplantıya katılmak zorundadır.

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   

  ADLİ YARDIM HİZMETİ

   

  Adli yardım başvurusu :

  MADDE 8 : Adli yardım başvurusu adli yardım bürosuna dilekçe ile yapılır.

  Adli yardım isteklisinin "kendisinin ve ailesinin geçimi bakımından önemli bir zarurete düşmeksizin gereken avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılayamayacağına" ilişkin mahalle ihtiyar heyeti tarafından düzenlenmiş 'fakirlik belgesi' ikametgahının bağlı olduğu tapu sicil müdürlüğünden alınacak olan kendisine, varsa eşine ait gayri menkulün olup olmadığına ilişkin belge, Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK'dan alınacak sosyal güvencesinin olup olmadığına ilişkin belgeler, kendisive varsa eşi üzerine araç kaydı olup olmadığına dair belge, bankalarda hesabı olup olmadığına dair belge, kira sözleşmesi ve vergi   mükellefi   olup   olmadığına   dair   belge   ile   adli    yardım    başvurusuna    konu isteminde 'haklı' olduğuna ilişkin belge örnekleri ile derdest davasının olup olmadığına ilişkin Adliye mahkemeler ön bürosundan alınan evrak başvuru dilekçesine eklenir.

   

  Başvuru sırasında; "adli yardım isteminin kabulü durumunda; işin sonunda maddi bir yarar elde edilmesi halinde avukata ödenen para ile elde edilecek maddi yararın % 5'ni baroya ödeyeceğine; adli yardım isteminin haksız olduğunun sonradan anlaşılması halinde, görevlendirilen avukata ödenen ücretin en fazla iki katı ve yapılmış masrafları yasal faizleri ile birlikte geri vereceğine, isteklinin davadan feragat veya vazgeçmesi durumunda avukata ödenen ücretin tahsil edileceğine" ilişkin yasal taahhütname ile ayrıca düzenlenecek 'başvuru formu' istekliye imzalatılır.

   

  Evrakı tamamlanan başvurular esas defterine sıra numarası, tarih ve saat olarak işlenir; başvuru sahibine sıra numarası verilir. Evrakı tamamlanmayan başvurular 15 gün bekletilir, bu süre sonunda tamamlanmayan evrak hakkında işlem yapılmaz. Bu başvurular hakkında başvurunun işlemden kaldırılmasına karar verilip ilgilisine tebliğ edilir. Sosyal hizmet kaynaklı, gecikmenin hak kaybına yol açacağı anlaşılan hallerde veya hukuki ve fiili imkansızlık nedeniyle evrak tamamlamanın mümkün olmadığı durumlarda, başvuru esnasında aranan evrakın tamamlanması ve haftalık olağan toplantı beklenmeksizin Yürütme Kurulunun kararı ile adli yardım hizmeti verilebilir.

   

  Kadın ve Çocuk istismarına ilişkin istemlerde, istismara maruz kalan kişinin bizzat müracaatı aranmaz. Kadının ve küçüğün, kural olarak ekonomik yoksunluğu varsayılarak ayrıca ekonomik araştırma yapılmaz. Kadın ve Çocuk istismarına ilişkin görevlendirmeler ivedi görevlendirme kapsamındadır. Bu tür özellikli ivedi görevlendirmelerde Aksaray Barosu Çocuk Hakları ve Kadın Hakları Komisyonu ya da ilgili diğer kurullardan gerektiğinde görüş alınır ve başvuru sahibinin ilgili Komisyon üyeleri ile görüşmesi sağlanır. İvedi görevlendirme talebi, sorumlu Yürütme Kurulu üyesi tarafından derhal büro personeline iletilir.

   

  Adli yardım isteminin değerlendirilmesi:

  Madde 9 : Nöbetçi stajyer avukatın başvurusunu aldığı ve esas defterine kaydolan adli yardım istemleri, yürütme kurulunca belirlenen gün ve saatte yapılan haftalık olağan toplantıda ele alınıp, yürütme kurulu ya da görevlendireceği en az üç üye avukat tarafından karara bağlanır. Yürütme kurulu ya da Yürütme Kurulu tarafında görevlendirilen üye avukatların yüz yüze yapacağı görüşme ve evrak üzerindeki incelemeleri sonucunda; adli yardım isteklisinin kendisinin ve ailesinin geçimi bakımından önemli bir zarurete düşmeksizin gereken avukatlık ücretleri ile diğer yargılama giderlerini karşılayamayacağı ve adli yardım başvurusuna konu isteminde haklı olduğu sonucuna varıldığı takdirde, listeden bir ya da yeteri kadar avukatın görevlendirilmesine karar verilir. Yürütme kurulu ya da görevlendireceği en az üç üye avukat, istem konusunda karar vermeden önce gerekli gördüğü takdirde nöbetçi stajyer avukatı dinleyebilir ya da üyelerinden birini talep konusunda araştırma yapmakla görevlendirebilir.

   

  Avukatlık mesleğini bırakarak başka bir mesleğe geçiş yapanlardan adli yardım görevlendirmesine konu davanın ön inceleme aşaması tamamlanmadan önceye kadar yapılan işlemler karşılığında adli yardım ücretinin yarısı iade edilir.

   

  Adli yardım isteminin kabulü durumunda, Yönergenin 6. Maddesine göre tanzim edilen avukatlar listesindeki sıraya göre avukat görevlendirilir ve durum avukat ile istekliye bildirilir. Başvuru sahibine gönderilecek yazıda, istemine ilişkin belgeler ile birlikte 15 gün içerisinde görevli avukata başvurulması ve işin takibi için vekaletname düzenlenmesi, zorunlu yargılama giderlerini karşılaması, aksi takdirde adli yardım isteminden vazgeçilmiş sayılacağı bildirilir. Durum ve koşullara göre başvuru sahibinin haklı bir sebeple istenilen evrakları ya da masrafı hazırlayamaması durumunda, haklı nedenini belgelemesi şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere Yürütme Kurulu kararıyla 15 günlük ek bir süre verilebilir.

   

  İstemin reddi durumunda istekliye gerekçeli karar bildirilir; bu bildirimde ret kararına karşı Baro Başkanlığı’na bir hafta içinde itiraz olunabileceği bilgisi de verilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

   

  Görevlendirmenin Yapılması

  Madde 10 - Adli yardım görevlendirmelerinde otomatik avukat atama sistemi “AYAS” kullanılacaktır.

   

  Madde 11 - Aksaray Barosu levhasına kayıtlı olan tüm avukatlardan listede olmak isteyenlerden alınacak yazılı başvuru üzerine görev listesi hazırlanır.

   

  Madde 12 - Birbirleriyle bağlantısı olan başvurularda önceden görevlendirilen avukatın yeniden görevlendirilmesi zarureti var ise sisteme adli yardım kurulu kararıyla elle giriş yapılabilir. Bunların dışında kalan tüm işlemler için AYAS sistemine baro personelinin veya adli yardım kurulunun elle bir müdahalesi olmayacaktır. Yukarıdaki fıkra dışında elle müdahalenin gerekmesi halinde ise adli yardımdan görevli yönetim kurulu üyesinin bilgilendirilmesi ve yönetim kurulu kararı ile bu işlem gerçekleştirilebilecektir.

   

  Madde 13- AYAS sisteminde kayıtlı tüm avukatların puanları sisteme giriş yapan diğer avukatlara da açık olacaktır.

   

  Madde 14 - AYAS sistemine ilişkin şikayet ve talepler ilk önce Yürütme Kurulu tarafından incelenecek ve karar verilecektir. Ancak şikayet ve talep konusunda bir tereddüt yaşanması veya verilecek karar yönetmelik hükümleri doğrultusunda baro yönetim kurulu tarafından yerine getirilmesi gerekli işlemlerden birisi ise konu derhal bir rapor ile birlikte yönetim kuruluna gönderilecektir.

   

  Madde 15 - Görevlendirmede esas, görev yazısının avukata tebliğidir. Adli yardım bürosu tarafından görevlendirilen avukat AYAS sistemi tarafından sadece bilgilendirme amacıyla aranacaktır. Görevlendirilen avukata, sistem tarafından herhangi bir nedenle ulaşılamaması halinde dahi görevi iade hususunda haklı mazereti olmaması durumunda avukat görevi kabul etmiş sayılır.

   

  Görevlendirme üzerine yapılacak işlem :

  MADDE 16 : Görevlendirilen avukat, görevlendirme yazısının, işe ve ilgiliye ait belge ve vekaletnamenin, mahkemece adli müzaheret istemi reddedilmiş ise iş için zorunlu masraf avansının kendisine ulaşması ile avukatlık hizmetlerini yerine getirmek yükümlülüğü altına girer.

   

  Görevlendirilen avukat, işi yapmaktan yasal bir zorunluluk nedeni ile çekilir ise çekilme isteminin kabulü ile listedeki ilk sıraya yerleştirilir. Yasal zorunluluk halleri dışında bir nedenle görevi kabul etmeyen avukat hakkında, bu Yönergenin 16'ncı maddesi gereğince işlem yapılır.

   

  Adli yardım ile görevlendirilen avukat iş sahibi ile irtibat kurar. Görevlendirme yazısının iş sahibine tebliğini izleyen 15 gün içerisinde, iş sahibinin görevlendirilen avukata başvurmaması ya da adli yardım için gereken evrakı tamamlamaması, vekaletname düzenlememesi durumunda, iş sahibi adli yardım isteminden vazgeçmiş sayılır. Bu durumda avukata ücret ödenmez ve listedeki görev şerhi silinerek yeniden görevlendirme yapılır.

   

  Vekaletname noter gideri ile sahibinin adli yardım kapsamına alınması isteminin ilgili mahkemesince kabul edilmemesi durumunda dava harç ve masraflarının sahibi tarafından karşılanması asıldır; bu giderlerin iş sahibi tarafından karşılanamaması durumunda harç ve masrafın adli yardım fonundan karşılanması Baro Yönetim Kurulu'nun kararına bağlıdır; yönetim kurulunun bu yönde vereceği karar kesindir. Masraf isteminin reddinin sahibine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içerisinde masrafların sahibi tarafından temin edilmemesi durumunda başvurudan vazgeçilmiş sayılır.

   

  Görevlendirilen avukat, Avukatlık Yasası hükümlerine göre işi sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür; bu yükümlük ilamların icrasını da kapsar. Yönergenin 17. maddesi uyarınca adli yardım hizmetinin sona ermesi halinde, görevlendirilen avukatın işi takip etme yükümlülüğü de kendiliğinden sona erer.

  Görevlendirilen avukat, almış olduğu işle ilgili davayı açtığına dair belgeyi yada açılmış davada vekilliğine karar verilmesine dair belgeyi Adli Yardım Bürosu'na verdiğinde ücret istemine hak kazanır.

  Görevlendirilen avukat, işin her aşamasında, adli yardım bürosunun kendisinden isteyeceği bilgi ve belgeleri (Görüşme tutanağı, Ücret Formu, Sonuç Raporu, Gerekçeli Karar, v.b.) vermekle yükümlüdür; sır saklama konusundaki meslek kuralları saklıdır.

   

  Görevlendirilen avukata, adli yardım görevi sebebiyle verilen ücretin iade edilmesi, dava sonucunda ilamda öngörülen avukatlık ücretinin belirlenen kısmının iadesi, tedbir nafakasına ilişkin hükümlerin uygulanması, dava bitiminde gerekçeli kararın sunulması, davanın devamı niteliğinde olan icra takibinin yapılması hususlarında bilgilendirme formu hazırlanarak görevlendirilen avukatın görevleri ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmesinin sağlanır.

   

  İVEDİ GÖREVLENDİRMELER:

   

  MADDE 17 :

   

  Görevlendirme sürecinin beklenmesi istem sahibinin haklarının ortadan kalkmasına neden olacak ya da giderilmesi imkânsız zararlar doğacak nitelikte ise ivedi görevlendirme yapılır.  İvedi görevlendirme yapılması durumunda görevlendirilen avukata durum telefon, faks, sms vb. iletişim araçlarıyla bildirilir. İvedi görevlendirme gereği iş ve işlemlere derhal başlanması istenir.  Durum ayrıca yazı ile bildirilir. İvedi görevlendirme yazısı personel tarafından hazırlanır, Aksaray Barosu Adli Yardım Koordinatör yönetim kurulu üyesi, Adli Yardım Yürütme Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreter tarafından imzalanır.

   

  Avukatın görev ve sorumluluğu görevlendirmenin kendisine telefon ile bildirilmesiyle başlar.  Avukat istem sahibiyle görevlendirildiği tarihte görüşme yapmak ve 2 gün içerisinde de görevlendirilmenin gereğini yapmak durumundadır. Bu süre içerisinde baroya bilgi vermekle yükümlüdür. Yine de görevlendirme yapılan dosya ilk toplantı da Yürütme Kurulu’nca değerlendirilir ve karara bağlanır. İvedi görevlendirme sonrasında yapılan merkez incelemesinde başvuru sahibinin hukuki ve ekonomik durumuna ilişkin yanıltıcı bilgi verdiği tespit edilirse avukatın ücretten kaynaklı hakları saklı kalmak üzere görev derhal geri alınır. Taahhütname gereği işlem yapmak üzere dosya Yönetim Kuruluna tevdi edilir.

   

  6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 81/f.2 uyarınca yapılan görevlendirmeler ve çocuk istismarı ile kadına yönelik şiddete ilişkin başvurular ivedi görevlendirme kapsamında değerlendirilir.

   

  Adli yardımın sona ermesi :

  MADDE 18 : Adli yardım istemi kapsamındaki işin sonuçlandırılması halinde adli yardım hizmeti sona erer. Bunun dışında aşağıda yazılı hallerde Yürütme Kurulunun kararı ile adli yardım hizmeti sona erer:

  1. İsteklinin isteminin haksız ya da beyan ve belgelerdeki bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması,
  2. İsteklinin haksız davranışı nedeni ile görevli avukatın haklı istifasına yol açması,
  3. İsteklinin adli yardım hizmeti isteminden vazgeçmesi,
  4. İsteklinin adli yardım konusu davasından feragat etmesi ya da aleyhindeki davayı kabul etmesi,
  5. Çekişmeli boşanma davasının anlaşmalı boşanmaya dönüşmesi.

Aynı işle bağlantılı işler :

MADDE 19 :   Adli yardımla görevlendirilen avukat, üstlendiği görevle bağlantılı olarak başka dava açma gereği ortaya çıkması halinde durumu bir rapor ile yürütme kuruluna ulaştırır; yürütme kurulu, önerilen işi adli yardım kapsamında değerlendirdiği takdirde, gereğine göre aynı avukatı görevlendirebileceği gibi listeden başka bir avukatı da görevlendirebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÜCRET

Ödenecek ücret :

MADDE 20 : Adli yardımla görevlendirilen avukata, görevlendirmeye konu için T.B.B. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısım ikinci bölümünde gösterilen maktu ücret peşin olarak ödenir. Ödenen maktu ücret, dava sonunda hükmedilen değer üzerinden Avukatlık Ücret Tarifesi’ne göre alınacak kademeli ücretten mahsup edilir.

 

Aynı iş için birden fazla avukatın görevlendirilmesi halinde, aynı ücret her birine ayrı ayrı tahakkuk ettirilir.

 

Görevlendirilen avukatın, dava ya da davaya cevap dilekçesinin mahkemesine sunulduğuna ya da icra takip talebini İcra Müdürlüğü’ne sunduğuna ilişkin derkenar taşıyan bir örneğini ve Adli Yardım Bürosu tarafından verilen Görüşme Tutanağı ve Ücret Formu’nu Adli Yardım Bürosuna sunmasını müteakip, ücret ödenmesi konusunda yürütme kurulunun ilk toplantısında karar verilir. Yürütme Kurulunda ödenmesine karar verilen avukatlık ücreti, ödenek durumu da nazara alınarak bekletilmeksizin ilgilisine ödenir.

 

Başvuru sahibinin isteminin haksız, beyan ve belgelerdeki bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması, adli yardım hizmetinden vazgeçmesi ve görevli avukatın istifasına sebebiyet vermesi halinde avukata ödenen ücret geri alınmaz.

Adli yardım konusu sonucunda alınan ilamda öngörülen avukatlık ücretinin %90’ı görevli avukata aittir.

 

Yürütme kurulunun ücret konusunda vereceği kararlara, on gün içinde baro başkanı nezdinde itiraz edilebilir; baro başkanının vereceği karar kesindir.

 

Yasak haller :

MADDE 21 : Görevli avukat, adli yardım isteminde bulunan ile ayrı bir vekalet ücreti anlaşması yapamaz. Ne isim altında olursa olsun, zorunlu yargılama ve takip giderleri dışında adli yardım isteklisinden bir bedel alamaz. Adli yardım isteklisinden alınacak masraf avansları ile sarflara ilişkin belge düzenlenir ve bir örneği ilgilisine imzası ile teslim edilir.

 

Ücretin ilgiliden tahsili :

MADDE 22 :    Adli yardım konusu işin sonunda istem sahibinin maddi bir yarar elde etmesi durumunda, adli yardım görevi nedeniyle avukata ödenen para ile adli yardımdan yararlanan ilgili lehine ilamda belirlenen harca esas değerin % 5'i Adli Yardım Bürosuna ödenir. Nafaka davaları bu durumun istisnasıdır. Avukattan da ilamda gösterilen vekalet ücretinin % 10'u alınır. Görevli avukat, tahsilat durumunda bu kesintileri öncelikle yapmak ve Büro'ya teslim etmekle yükümlüdür. Adli yardım isteğinin 'haksız' ya da adli yardım isteklisinin evrakının gerçeğe aykırı olduğunun daha sonra anlaşılması durumunda, görevlendirilen avukata ödenen ücretin iki katı ve adli yardım isteklisinin davadan feragat veya vazgeçmesi durumunda görevlendirilen avukata ödenen ücret ile büro bütçesinden verilen masraf avansları yasal faiziyle adli yardım isteklisinden tahsil edilir.

 

Adli yardım isteklisinin bu ödemeleri yapmaktan kaçınması halinde, yürütme kurulunun teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile ilgili aleyhinde yasal takibe geçilir. Bu iş için oluşturulacak “adli yardım icra takip listesi” esas alınarak görevlendirilecek avukata, Asgari Ücret Tarifesi'nin ikinci kısım ikinci bölümünde belirlenen maktu ücret ödenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM DENETİM

Rapor ve denetim :

MADDE 23 :    Adli yardım bürosu, görevlendirilen avukatın hizmeti yerine getirmesi ile ilgili aşamaları izler. Avukat, işin hangi aşamasında olursa olsun, kendisinden istenen bilgi ve belgeleri (Görüşme tutanağı, Ücret Formu, Sonuç Raporu, Gerekçeli Karar, icra takibine ilişkin belgeler, v.b.) vermek zorundadır.

Dava ya da davaya cevap dilekçesinin ilgili mahkemesine sunulması ve görevlendirmeyi izleyen ilk duruşmaya girilmesini müteakip avukat, görevlendirme ile ilgili gelişmeleri bir rapor halinde adli yardım bürosuna sunar. Hizmetin sonunda da, bu konudaki raporunu ve hizmetin sona erdiğini gösterir belgeleri adli yardım bürosuna iletir.

Yürütme kurulu, adli yardım görevlendirmeleri ile ilgili gerek duyduğu inceleme ve denetimleri yapmakla görevli ve yetkilidir. Görevli avukatın, görevini gereği gibi ya da hiç yerine getirmemesi, görevini haklı sebep olmaksızın yarıda bırakması gibi hallerde; yürütme kurulunun önerisi doğrultusunda Baro Yönetim Kurulu disiplin yönünden gereğini takdir ve ödenen ücretin iki katıyla geri istenmesi konusunda karar verebilir.

 

ALTINCI BÖLÜM YAPTIRIMLAR

İhtar

MADDE 24 : Aşağıdaki hallerde Avukat, hatası nedeni ile ve hatası belirtilerek ihtar edilir.

 

 1. Yapılan görevlendirme sonrasında işe başlanıldığının, belgeleri ile birlikte, yedi gün içerisinde, ivedi görevlendirmelerde iki gün içerisinde Büro'ya bildirilmemesi durumunda,
 2. İşlemlere başlarken, menfaat gerektiriyorsa, Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında adli müzaheret talebinde bulunulmaması durumunda,
 3. Davanın karara bağlanması, temyiz incelemesi ve sonucu hakkında büroya bilgi verilmemesi durumunda,
 4. Avukatın tevkil/yetki belgesi vermesi zorunluluk arz ettiği hallerde Merkeze bilgi vermeksizin işlem yapması durumunda,
 5. Avukatın özen borcuna aykırı davranışı sureti ile şahsi kusuruyla görevsiz mahkemede dava açması, Her bir ihmal için bir ihtar gönderilir.

 

Görevlendirme Verilmemesi

MADDE 25 : Avukatın sistemden geçici olarak çıkarılacağı haller şunlardır:

 1. Görevin ifası esnasında dosyanın takip edilmemesine, sürüncemede bırakılmasına sebep olan avukatın
 2. Yapılan görüşme sonrasında istem sahibi tarafından Büro'ya verilen bilgilerden başka bilgilere ulaşılmış olması ve görevlendirmeye ilişkin konuda hukuki yarar kalmamasına rağmen Büro'ya bilgi vermeyerek işlemlere başlayan avukatın
 3. İstem sahibinin ekonomik durumuna ilişkin değişikliklerin ve kanaatlerin Büro’ya derhal bildirilmemesi ve/ veya yapılan görevlendirme sonucunda istem sahibinin almaya hak kazandığı ve/veya aldığı maddi kazanımlar hakkında büroya bilgi vermeyen avukatın
 4. Büro tarafından düzenlenecek Sistem Bilgilendirme Çalışmaları ve Eğitim Çalışmalarına katılmayan avukatın
 5. Kendisine görevlendirme yapıldığının bildirilmesi için sürekli ulaşılacak nitelikte adres ve telefon numaralarını Büro'ya bildirmeyen avukatın
 6. Yönergenin 17. maddesi kapsamında bir yıl içerisinde ikinci kez ihtarı gerektirecek bir duruma sebebiyet veren avukatın
 7. Hem merkez ve hem de ilçeler listesine kayıtlı olan, aidiyet alanı dışında görevlendirme yapılması halinde görevi iade etmeyen avukatın
 8. İstem sahibinin adli yardımdan yararlanmaya hakkı olmadığının, gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiğinin anlaşılmasına rağmen durumu Adli Yardım Merkezine bildirmeyen avukat,
 9. Daha önce alınmış bir işin ücretini mükerrer olarak talep eden avukatın
 10. Kendilerine verilen görevleri şahsen yerine getirmeyen ve bu görevlere dair istemciden alınan vekaletnameye başka bir avukatı dahil eden avukatın
 11. Haklı bir sebep olmaksızın icra takibine geçmeyen, icra takibini sürüncemede bırakan, tahsilat durumunda yönergenin 15.maddesindeki kesintileri yapmayan ya da büroya teslim etmeyen avukatın bundan sonraki alacağı ilk görevlendirmesi yapılmaz.

 

Sistemden Kesin Olarak Çıkarılma

MADDE 26 : Avukatın sistemden kesin olarak çıkarılacağı haller şunlardır:

 1. Almış olduğu görevi, Kanun, Yönetmelik ve Meslek Kurallarına aykırı olarak yapan, İstem sahibi ve meslektaşları ile ilişkilerinde avukatlık Kanunu ve Meslek Kurallarına aykırı davranan, İstem Sahibi ile Avukatlık sözleşmesi yapan veya Avukatlık ücreti talep ettiği saptanan veya herhangi bir ad altında haksız menfaat temin ettiği tespit edilen Avukat,
 2. Yanıltıcı belge ve bilgilerle hak kazanmadığı bir ücretin ödenmesini talep eden avukat,
 3. Sehven yapılan bir ödemenin iadesi kendisinden yazılı olarak istendiği halde iade etmeyen avukat, Sistemden kesin olarak çıkartılır.

Gerektiği hallerde Avukat hakkında disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmek üzere dosya Baro Yönetim Kuruluna sevk edilir. Kesin olarak çıkartılan Avukat yeniden müracaat etse dahi sisteme

alınmaz. Listeden silinmeyi gerektiren adli yardım görevi nedeniyle avukata ödenen ücretin iki katı faiziyle birlikte geri alınır.

 

Görevin iade alınması

MADDE 27               : Adli yardım sırasında avukatlık yasası ve Avukatlık meslek kurallarına aykırılık nedeniyle adli yardım görevini yerine getirmesine engel olabilecek disiplin cezası verilmesi durumunda ceza alan avukata yapılan görevlendirmeler Adli Yardım Bürosu tarafında iade alınır. İade alınan dosyalar için yeni bir avukat görevlendirmesi yapılır ve yeniden ücret ödenir. Adli yardım isteklisinin yükümlülükleri bakımından bu durum tek avukat görevlendirilmiş gibi sonuç doğurur.

 

Yaptırımların uygulanması

MADDE 28               : Bu yönergenin Altıncı bölümündeki yaptırımlar, yürütme kurulunun teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile uygulanır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM YÜRÜRLÜK

Yürürlük                   :

MADDE 29               : Bu yönerge, Aksaray Barosu Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında sayılı kararıyla kabul edilmiş olup, Baro panolarında ilanı suretiyle yürürlüğe girer baro web sayfasında yayınlanır.

 

İlgili Mevzuat            :

MADDE 30               : T.B.B. Adli Yardım Yönetmeliği'nin, Aksaray Barosunda uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri içeren bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, anılan Yönetmelik ve Avukatlık Yasası hükümleri uygulanır.

 

 

 

 


 

 


 

 

 


 

 

 

 


 

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Nisan 2024><<
Nisan 2024
 PSÇPCCP
1325262728293031
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
18293012345

23.04.2024
AV. FERİT KÖSE
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.