TANITIM

Hakkınız var
Avukat isteyin!

Eğer gözaltı ya da başka bir nedenden dolayı; karakol, savcılık ya da mahkemedeyseniz ve de avukat seçecek durumda değilseniz, Aksaray Barosu size hemen ücretsiz bir avukat tayin edecektir.

DUYURU

Değerli Meslektaşlarımız;

CMK Uygulaması kapsamında görev almakta olan meslektaşlarımızın asli görevlerini yerine getirmelerinin kolaylaştırılması amacıyla bürokrasinin ve kırtasiyenin azaltılması, formların daha yalın ve işlevsel hale getirilmesi ve mevzuat değişikliklerine uyumun sağlanması için aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

  1. Müdafi ve vekil ücretlerinin T.B.B. tarafından geri alınması hakkını veren 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 13. maddesinin 5560 Sayılı Kanun’un 30. maddesi ile “Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının istemi üzerine baro tarafından görevlendirilen müdafi ve vekile, avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de alınarak Adalet ve Maliye bakanlıkları tarafından birlikte tespit edilecek ücret, Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer alan ödenekten ödenir. Bu ücret, yargılama giderlerinden sayılır.” hükmü ile değiştirilmiş olması ve 5560 Sayılı Kanun’un 19.12.2006 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle evvelce meslektaşlarımızın düzleyip hizmet formu ile birlikte sunmakta olduğu “Rücu Formu”, 19.12.2006 tarihi ve sonrası görevlendirmeler için artık istenmeyecektir.

  2. Soruşturma aşamasındaki işleyişin hızlılığı nedeniyle görev sırasında düzenlenmesinin zaman kaybına neden olması, görev sonrasında ise dosya fotokopisinin alınmaması karşısında bilgi ve belge eksikliği gibi nedenlerle formun düzenlenmesinin zorluğu dikkate alınarak meslektaşlarımıza yük getiren “Hazırlık Soruşturması Değerlendirme Ve Kontrol Formu (Ek-1)” 01.02.2007 tarihi itibariyle artık istenmeyecektir. Soruşturma aşamasında değerlendirme formu düzenlenmeyecektir.

  3. Kovuşturma aşamasında düzenlenip sunulması gereken “Son Soruşturma Değerlendirme Formu (Ek-2)” ise değiştirilmiş olup sanık müdafii “Sanık İçin Kovuşturma Değerlendirme Formu”nu, müşteki veya mağdur vekili de “Müşteki/Mağdur İçin Kovuşturma Değerlendirme Formu”nu hizmet formu ile birlikte düzenleyip CMK Uygulama Servisi’ne sunacaktır. Bu formlar 01.02.2007’den itibaren kullanılacaktır.

  4. Soruşturma aşamasında düzenlenmesi gereken görüşme tutanakları da değiştirilmiş olup müşteki/mağdur ve şüpheli için ayrı ayrı yeniden düzenlenmiştir. Bu formlar 01.02.2007’den itibaren kullanılacaktır.

  5. Meslektaşlarımız 01.02.2007 tarihinden itibaren hizmet formunun yanında soruşturma aşaması için sadece görüşme tutanağını, kovuşturma aşamasında ise sadece kovuşturma değerlendirme formunu düzenleyecek ve eklerindeki belgeler ile birlikte CMK Uygulama Servisi’ne sunacaklardır.

  6. Meslektaşlarımızca teslim edilen hizmet formlarını gösterir teslim belgesi meslektaşlarımızca doldurulup, hizmet formları ile birlikte CMK Uygulama Servisine teslim edilecektir.

  7. Formlarla birlikte ibraz edilecek belgeler (ifade tutanağı, sorgu tutanağı, iddianame, tensip zaptı, duruşma zaptı) ise evvelce olduğu gibi formlara eklenecektir.
    01.02.2007 tarihi itibariyle sunulacak evraklarda istenecek yeni formlar Aksaray Barosu CMK Uygulama Servisi’nden, ilçe temsilciliklerinden ve www.aksaraybarosu.org.tr adresinden temin edilebilir.

CMK Uygulaması’nda görev almakta olan meslektaşlarımıza duyurulur.

Saygılarımızla…


AKSARAY BAROSU CMK UYGULAMA SERVİSİ